REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W 5. EDYCJI KONFERENCJI „MIASTA PRZYSZŁOŚCI” ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO „MIASTA PRZYSZŁOŚCI”

§1. Definicje
  1. Organizatorzy – organizatorami 5. edycji konferencji „Miasta Przyszłości” są:
   • Fundacja Miasta Przyszłości z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000804344, NIP: 781-200-09-85, REGON: 38440082200000;
   • Sweco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000140225, NIP: 522-000-41-90, REGON: 006744144.
  2. Konferencja – konferencja „Miasta Przyszłości”, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2022 roku w formie transmisji na żywo.
  3. Operator sklepu – Fundacja Miasta Przyszłości z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000804344, NIP: 781-200-09-85, REGON: 38440082200000.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prawidłowo zarejestrowała się na Konferencję poprzez Sklep.
  5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://miasta-przyszlosci.pl/sklep/, za pomocą którego Uczestnik może dokonać rejestracji na Konferencję.
  6. Bilet – kod lub kody dostępu niezbędne do zalogowania się na platformę streamingową w celu uczestnictwa w Konferencji.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2022/regulamin/
§2. Postanowienia ogólne
 1. Konferencja ma charakter otwarty. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które prawidłowo zarejestrowały swój udział za pomocą formularza rejestracyjnego oraz otrzymały Bilet.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji oraz jej odwołania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatorów jakiekolwiek roszczenia.
 3. Osobami kontaktowymi w ramach organizacji Konferencji są:
  • Magdalena Migdał, tel.: 607 960 076
  • Klaudia Moralewicz, tel.: 607 960 257
§3. Zasady uczestnictwa
 1. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.
 2. Uczestnikiem Konferencji może być osoba, która prawidłowo zarejestrowała swój udział za pomocą formularza rejestracyjnego oraz otrzymały Bilet.
 3. Rejestracja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dostępnym pod adresem https://miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2022/regulamin/ w terminie od 1 sierpnia do 12 września 2022 r.
 4. Liczba Biletów na Konferencję nie jest limitowana.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a. szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zamówienia błędnych danych Uczestnika,
  b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie,
  c. nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji,
  d. zdarzenia spowodowane siłą wyższą,
  e. utracone korzyści.
§4. Warunki techniczne transmisji
 1. Dostęp do Konferencji wymaga następujących warunków technicznych:
  a. dostęp do Internetu;
  b. obsługa jednej z podanych przeglądarek internetowych: Chrome (preferowana), Firefox lub Opera.
 2. Transmisja Konferencji odbędzie się z wykorzystaniem platformy streamingowej StreamYard oraz YouTube.
 3. Wymagania platformy StreamYard dostępne są na stronie dostawcy usługi.
 4. Wymagania platformy Youtube dostępne są na stronie dostawcy usługi.
 5. Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną Organizatorzy informują, że korzystanie z Serwisu i Strony internetowej związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
§5. REJESTRACJA
 1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Biletów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Konferencji oraz Klauzuli zgody i informacyjną.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia i dalszymi instrukcjami.
 3. Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję nie ma obowiązku uczestnictwa w wydarzeniu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
§6. Bilety
 1. Realizacja zamówienia w postaci Biletu na Konferencję następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia kodów lub linków dostępu do platformy streamingowej.
 2. Jeden kod lub link dostępu umożliwia dostęp do jednej transmisji na żywo z jednego urządzenia.
 3. Na każdy dzień Konferencji przypada jeden kod lub link dostępu.
 4. Kod lub link dostępu umożliwia dostęp do transmisji na żywo w godz. 10-13 w dniach Konferencji lub do odtworzenia zarejestrowanego nagrania transmisji.
§8. Warunki korzystania z platformy streamingowej
 1. Dostęp do platformy streamingowej Konferencji będzie możliwe poprzez kody lub linki udostępnione w wiadomości e-mail.
 2. Uczestnik korzysta z kodu lub linku dostępu do platformy streamingowej przypisanego do danego dnia Konferencji, który otrzymał wraz z Biletem.
 3. Platforma streamingowa umożliwia Uczestnikowi zadawanie pytań prelegentom w oknie czatu.
 4. Aby zadać pytanie Uczestnik w oknie czatu podaje swoją nazwę, która może stanowić dowolny zestaw znaków, lub korzysta ze swojego konta Google na platformie YouTube. Nazwy obraźliwe oraz pytania i komentarze zawierające mowę nienawiści bądź słowa powszechnie uznane za obraźliwe będą blokowane.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dane osobowe udostępnione przez Uczestnika podczas korzystania z czatu.
 6. W przypadku problemów z dostępem do platformy streamingowej Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorami.
 7. Organizatorzy nie świadczą pomocy technicznej Uczestnikowi w zakresie obsługi komputera i oprogramowania lub innych urządzeń elektronicznych służących do korzystania z platformy streamingowej.
§8. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika są Organizatorzy.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://miasta-przyszlosci.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Administratorem danych osobowych osób rejestrujących się na Konferencję jest Fundacja Miasta Przyszłości. Z Fundacją można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://miasta-przyszlosci.pl w zakładce „Kontakt” (https://miasta-przyszlosci.pl/kontakt/) lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja[at]miasta-przyszlosci[kropka]pl, a także tradycyjną pocztą na adres: Franklina Roosevelta 22 (4. piętro), 60-829 Poznań.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny możliwości przetwarzania danych w nim zawartych w toku czynności prowadzonych przez Administratora.
 5. Wszelkie dane uzyskane dzięki formularzowi rejestracyjnemu zostaną wykorzystane w celu  wysyłania korespondencji e-mail związanej z uczestnictwem w Konferencji.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu określonym w ust. 3. Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 3 powyżej.
 9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania działań określonych w ust. 3 przez okres 12 miesięcy od ich zakończenia.
 10. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli nie doszło do uchylenia ani zmiany ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 11. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Organizatorzy w celu zorganizowania konferencji korzystają z usług platform streamingowych StreamYard oraz YouTube. W związku z wykorzystaniem wcześniej wymienionych platform podane dane osobowe mogą zostać przekazane poza EOG – więcej na temat przetwarzania danych przez StreamYard i YouTube można przeczytać: StreamYard – Privacy Policy
  YouTube – Polityka prywatności, Zasady przesyłania danych
§9. Reklamacje
 1. Reklamacje Uczestników konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konferencji lub dnia jej odwołania. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: konferencja[at]miasta-przyszlosci[kropka]pl.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia.
§10. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Konferencji https://www.miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2022/regulamin.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie zarejestrowani Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.