REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W 3. EDYCJI KONFERENCJI „MIASTA PRZYSZŁOŚCI” ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO „MIASTA PRZYSZŁOŚCI”

§1. Definicje
 1. Organizatorzy – organizatorami 3. edycji konferencji „Miasta Przyszłości” są:
  • Fundacja Miasta Przyszłości z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000804344, NIP: 781-200-09-85, REGON: 38440082200000;
  • Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000140225, NIP: 522-000-41-90, REGON: 006744144.
 2. Konferencja – konferencja „Miasta Przyszłości”, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2020 roku w formie transmisji na żywo.
 3. Sprzedawca – firma Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000140225, NIP: 522-000-41-90, REGON: 006744144.
 4. Operator sklepu – Fundacja Miasta Przyszłości z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000804344, NIP: 781-200-09-85, REGON: 38440082200000.
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 6. Uczestnik – osoba, która posiada Bilet na Konferencję.
 7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://miasta-przyszlosci.pl/sklep/
 8. Bilet – kod lub kody dostępu niezbędne do zalogowania się na platformę streamingową w celu uczestnictwa w Konferencji.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2020/regulamin/
§2. Postanowienia ogólne
 1. Konferencja ma charakter otwarty. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które opłaciły uczestnictwo lub otrzymały zaproszenie od Organizatorów.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji oraz jej odwołania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatorów jakiekolwiek roszczenia poza zwrotem opłaty określonej w paragrafie 6 pkt 7.
 3. Osobami kontaktowymi w ramach organizacji Konferencji są:
  • Janusz Mizerny, tel.: 607 961 035
  • Klaudia Pirańska, tel.: 607 960 257
§3. Zasady uczestnictwa
 1. Udział w Konferencji jest płatny.
 2. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:
  a. 149 złotych – dla Biletu na jeden wybrany dzień Konferencji,
  b. 249 złotych – dla Biletu na dwa wybrane dni Konferencji,
  c. 349 złotych – dla Biletu na wszystkie trzy dni Konferencji .
 3. Podane wyżej kwoty zawierają podatek VAT.
 4. Uczestnikiem Konferencji może być osoba, która zakupiła Bilet w Sklepie, lub która otrzymała Bilet od Organizatorów.
 5. Sprzedaż biletów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dostępnym pod adresem https://miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2020/regulamin/ w terminie od 31 lipca do 11 września 2020 r.
 6. Liczba Biletów na Konferencję nie jest limitowana.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania sprzedaży Biletów, zmiany cen lub zmiany okresów obowiązywania cen biletów.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego dysponowania bezpłatnymi Biletami lub kodami rabatowymi dla wybranych uczestników.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a. szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zamówienia błędnych danych Uczestnika,
  b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie,
  c. nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji,
  d. zdarzenia spowodowane siłą wyższą,
  e. utracone korzyści.
§4. Warunki techniczne transmisji
 1. Dostęp do Konferencji wymaga następujących warunków technicznych:
  a. dostęp do Internetu;
  b. obsługa jednej z podanych przeglądarek internetowych: Chrome (wersja 30+ z automatyczną aktualizacją), Firefox (wersja 27+ z automatyczną aktualizacją), Microsoft Edge, Safari (wersja 9+);
  c. system operacyjny Windows 7 lub nowszy, macOS Sierra (10.12.6) lub nowszy; dla urządzeń mobilnych Android (Lollipop) version 5.0+ lub iOS version 12.4+.
 2. Transmisja Konferencji odbędzie się z wykorzystaniem platformy streamingowej Vimeo.
 3. Wymagania platformy Vimeo dostępne są na stronie dostawcy usługi.
 4. Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną Organizatorzy informują, że korzystanie z Serwisu i Strony internetowej związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
§5. Składanie zamówienia
 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Biletów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Konferencji oraz Klauzulę zgody i informacyjną.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia, numerem zamówienia, danymi do wykonania przelewu. Z chwilą skutecznego dokonania płatności umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wraz z fakturą zaliczkową w wersji elektronicznej oraz Biletem w terminie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy Kupujący do opłacenia zamówienia potrzebuje faktury proforma, musi zaznaczyć tę opcję w formularzu zamówienia.
§6. Płatności
 1. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania e-maila z danymi do przelewu. W przypadku zamówień składanych w okresie od 4 do 11 września płatność musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy najpóźniej 14 września br.
 2. Przelewu należy dokonać na dane podane poniżej:
  Sweco Consulting sp. z o.o.
  ING Bank Śląski I/O Poznań, SWIFT INGBPLPW
  IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262
 3. Jako tytuł płatności należy podać: „Zamówienie numer: [numer zamówienia]”.
 4. Brak uregulowania opłaty za Bilet na Konferencję w terminie podanym w Regulaminie upoważnia Organizatorów do anulowania dokonanego zamówienia, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
 5. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatorów Kupujący może wybrać jedną z poniższych opcji:
  a. otrzymać zwrot pełnej zapłaconej kwoty w terminie 30 dni od dnia odwołania Konferencji,
  b. zachować Bilet do wykorzystania podczas kolejnej edycji Konferencji.
§7. Bilety i kody dostępu
 1. Realizacja zamówienia w postaci Biletu na Konferencję następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia kodu lub kodów dostępu do platformy streamingowej.
 2. Jeden kod dostępu umożliwia dostęp do jednej transmisji na żywo z jednego urządzenia.
 3. Na każdy dzień Konferencji przypada jeden kod dostępu.
 4. Kod dostępu umożliwia dostęp do transmisji na żywo w godz. 10-13 lub do odtworzenia zarejestrowanego nagrania transmisji w godz. 16-24 danego dnia Konferencji.
 5. W razie niewykorzystania przez Kupującego kodu lub kodów dostępu na Konferencję pieniądze nie są zwracane.
§8. Warunki korzystania z platformy streamingowej
 1. Logowanie do platformy streamingowej będzie udostępnione na stronie https://miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2020/
 2. Uczestnik podczas logowania podaje kod dostępu przypisany do danego dnia Konferencji, który otrzymał wraz z zakupionym Biletem.
 3. Platforma streamingowa umożliwia Uczestnikowi zadawanie pytań prelegentom w oknie czatu.
 4. Aby zadać pytanie Uczestnik w oknie czatu podaje swoją nazwę, która może stanowić dowolny zestaw znaków. Nazwy obraźliwe oraz pytania i komentarze zawierające mowę nienawiści bądź słowa powszechnie uznane za obraźliwe będą blokowane, a dla danego Uczestnika zostanie zablokowany dostęp do transmisji.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dane osobowe udostępnione przez Uczestnika podczas korzystania z czatu.
 6. W przypadku problemów z działaniem kodu dostępu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorami.
 7. Organizatorzy nie świadczą pomocy technicznej Uczestnikowi w zakresie obsługi komputera i oprogramowania lub innych urządzeń elektronicznych służących do korzystania z platformy streamingowej.
§9. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Operator sklepu.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://miasta-przyszlosci.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Administratorem danych osobowych osób rejestrujących się na Konferencję jest Fundacja Miasta Przyszłości. Z Fundacją można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://miasta-przyszlosci.pl w zakładce „Kontakt” (https://miasta-przyszlosci.pl/kontakt/) lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja[at]miasta-przyszlosci[kropka]pl, a także tradycyjną pocztą na adres: Franklina Roosevelta 22 (4. piętro), 60-829 Poznań.
 4. W celu wystawienia faktury oraz innych czynności związanych z płatnościami za uczestnictwo w Konferencji dane osobowe podane w zgłoszeniu, za zgodą Kupującego, przekazywane będą Sweco Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140225, NIP 5220004190, o kapitale zakładowym w wysokości 15 234 500,00 złotych.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny możliwości przetwarzania danych w nim zawartych w toku czynności prowadzonych przez Administratora.
 6. Wszelkie dane uzyskane dzięki formularzowi rejestracyjnemu zostaną wykorzystane w celu wystawienia faktury zaliczkowej oraz wysyłania korespondencji e-mail związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 7. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu określonym w ust. 3. Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 3 powyżej. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania działań określonych w ust. 3 przez okres 12 miesięcy od ich zakończenia.
 10. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli nie doszło do uchylenia ani zmiany ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO .
§10. Reklamacje
 1. Reklamacje Uczestników konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konferencji lub dnia jej odwołania. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: konferencja[at]miasta-przyszlosci[kropka]pl.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia.
§11. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Konferencji https://www.miasta-przyszlosci.pl/konferencja-2020/regulamin.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie zarejestrowani Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie z uwzględnieniem praw nabytych przez Kupującego, w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.07.2020 r.